Säännöt

1 LUKU: NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA KIELET

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiipeilykerho Oranki ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kiipeilyä harrastavia ja kiipeilystä kiinnostuneita Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) jäseniä ja muita lajin harrastajia. Lisäksi tarkoituksena on edistää yhdistyksen jäsenten harrastusmahdollisuuksia sekä tukea turvallisen ja vastuullisen kiipeilykulttuurin syntymistä Otaniemen tiedeyhteisöön.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, järjestää jäsenilleen opintomatkoja ja sosiaalisia tilaisuuksia, lainaa ja välittää jäsenilleen harrastukseen tarvittavaa välineistöä ja solmii ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksia ja -suhteita muiden alan harrastajien ja rekisteröityjen yhdistysten kanssa.

 

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

 

2 LUKU: JÄSENET JA MAKSUT

 

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n jäsen.

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Teknillisessä korkeakoulussa tutkinnon suorittanut henkilö.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

 

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

 

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Poikkeuksia, jotka eivät suorita jäsenmaksua, ovat kuitenkin:

1. kunniajäsenet;

2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Teknilliseen korkeakouluun koko jäsenmaksukaudeksi, tai vähintään puoleksi jäsenmaksukautta silloin kun ovat maksaneet edellisen kauden jäsenmaksun ja olleet kaudesta vähintään puolet poissaolevana.

 

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle tai rangaistulle jäsenelle.

 

10 § Erottamispäätöksestä tai muusta rangaistuksesta valittaminen

Erotetulla tai rangaistulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

 

3 LUKU: YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

 

12 § Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

2. tuloslaskelma ja tase liitetietoineen;

3. tilintarkastajien lausunto;

4. tilinpäätöksen vahvistaminen;

5. vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille;

6. hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;

7. hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;

 

13 § Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä marras-joulukuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1. hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

2. yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

3. kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

4. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle;

5. jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

 

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

 

16 § Päätöksenteko

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

17 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

 

18 § Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

 

19 § Käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä tai toiminnan kannalta huomattavaa muun omaisuuden luovuttamista, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista, on asiasta mainittava kokouskutsussa.

 

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

 

4. LUKU: HALLITUS

 

21 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä nollasta kolmeen (0-3) muuta jäsentä.

Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

 

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa;

2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;

3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;

4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;

5. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;

6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;

7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä

8. edustaa yhdistystä.

 

23 § Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista. Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta myös yhdistyksen kokouksissa vuosikokousta lukuun ottamatta.

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

 

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen yhdistyksen jäsenelle.

 

5 LUKU: TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT

 

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi.

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen kiinnostuksensa mukaan.

 

6 LUKU: HALLINTO JA TALOUS

 

27 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

28 § Tilintarkastajat

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

 

30 § Päätöksistä valittaminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

 

31 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

 

32 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat TKY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta TKY:n urheilukerhojen toiminnan tukemiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

33 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

 

Nämä säännöt on hyväksytty kokouksessa 1.2.2006.